Spolek rodičů a přátel školy Panská, z. s.

 • Spolek rodičů a přátel školy Panská, z.s.
 • IČ: 227 22 475
 • Sídlo: Panská 856/3, 110 00 Praha 1– Nové Město
 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 225390716/0100, neplátce DPH.

Spolek je samostatný právní subjekt se svými stanovami a rozpočtem. Výkonným orgánem Spolku je Výkonná rada, která rozhoduje ve většině záležitostí Spolku.

Výkonnou radu Spolku tvoří:

 • Ing. Jana Náglová – předseda Výkonné rady,
 • Michaela Pešautová – místopředseda Výkonné rady
 • Členové Výkonné rady: Anežka Brandejsová, Šárka Hrubešová, Radka Schrötterová, Mgr. Miluše Vondráková, Ing. Jan Šmejkal, Mgr. Jiří Vágner.

Spolek si klade za cíl koordinovat působení školy a rodičů při výchově a vzdělávání žáků školy, podporovat školní, mimoškolní a zájmové činnosti studentů a také oceňovat výjimečné aktivity. Rozpočet Spolku je naplňován především příspěvky či dary od rodičů, vlastní činností Spolku a sponzorskými dary firem.

Spolek poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu na akce a projekty, které jsou doporučeny vedením školy a poté využívány studenty školy. Výplata je vždy doložena dokladem.

Příspěvek do rozpočtu Spolku je stanoven minimální částkou 500,– Kč na jednoho studenta.

Spolek komunikuje a úzce spolupracuje s vedením školy o potřebách pro školní i mimoškolní činnost a aktivity studentů. Pro informaci předkládáme přehled některých finančně podpořených akcí:

 • Financování a organizace školního maturitního plesu
 • Spolupráce a financování organizace maturitních zkoušek
 • Finanční a věcné odměny studentům za výborné studijní a reprezentační výsledky, za úspěšnost v soutěžích
 • Odměny studentům za úspěchy v mimoškolní činnosti
 • Financování sítě Eduroam, provoz a údržba školní WiFi sítě, kopírky
 • Příspěvky na exkurze, zájezdy, jazykové vzdělávání a kulturní akce pro studenty
 • Sportovní tělocvičné vybavení pro žáky
 • Nákup knih a časopisů do školní knihovny
 • Podpora iniciativy studentů školy např. při vydávání časopisu
 • Pořádání besed s významnými osobnostmi kulturního života, spisovateli
 • Propagace dobrého jména školy

Osobní účast na schůzi Spolku

Schůze Výkonné rady Spolku se konají zpravidla jednou měsíčně a jednání trvají cca dvě hodiny. Těchto schůzí se pravidelně účastní kromě členů Výkonné rady i zástupci vedení školy. Přijít může také kdokoli z rodičů, učitelů či studentů, pokud má zájem se jednání zúčastnit či má zájem přednést svoji žádost či návrh.

Komunikační nástroje Spolku

 • E-mail: spolek.panska@seznam.cz. E-mail slouží jako komunikační nástroj pro dotazy, připomínky, náměty k činnosti Spolku.