Sportovně turistické kurzy 2006

href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/"> src="images/galerie-cb.png" alt="" style="float:left"
onmouseover="this.src='images/galerie.png'"
onmouseout="this.src='images/galerie-cb.png'"
onload="var i=new Image();i.src='images/galerie.png';if(typeof preload=='undefined')preload=new Array();preload[preload.length]=i;this.onload=''"
/>
Na přelomu května a června 2006 se uskutečnily sportovně
turistické kurzy druhých ročníků.

Třídy 2.A, 2.L, 2.M a 2.F v rámci nich strávily šest dní na
šumavském Zadově. Přesto, že počasí bylo chladné a nezřídka pršelo
i sněžilo, byly to příjemné dni, naplněné turistikou, exkurzemi,
volejbalem a jinými hrami.

Alespoň malá ukázka toho, co vše je možné na sportovním kurzu na
Šumavě vidět a zažít je na href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/">fotografiích
studentů.

Projekt Technická fyzika

Na základě
Metodického pokynu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
k čerpání účelově určených
finančních prostředků státního rozpočtu v rámci href="http://www.msmt.cz/vzdelavani/sipvz">Státní informační politiky ve
vzdělávání
(SIPVZ)
v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb.) Projekty škol č. j. 27277/2005–551 podala
SPŠST Panská žádost o poskytnutí dotace na projekt Technická fyzika
(číslo 1883P2006). Tento projekt byl příslušnými kompetentními orgány
schválen a škole byla poskytnuta dotace na jeho realizaci. Plné znění si
můžete přečíst href="http://www.jreichl.com/projekty/tech_fyzika.htm">zde.

Jinan

Na školním dvoře
v Panské je nádherný strom href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD">Jinan
dvoulaločný. Je velmi starý, dokonce se o něm říká, že je to jeden
z nejstarších jinanů v Praze.