Technické lyceum

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku a geometrii, informatiku, techniku a technologie (zvláště vhodný pro absolventy tříd s rozšířenou výukou matematiky nebo informatiky), který nabízí systematickou a hlubokou přípravu pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů.

  • Kód a název oboru vzdělání: 78–42–M/01 Technické lyceum
  • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání
  • Učební plán
  • Informace o studiu pro žáky se SVP

Charakteristika vzdělávacího programu

Studium klade důraz na matematiku, fyziku, chemii, ICT, grafickou komunikaci a základy technických disciplín. Studium rozvíjí zejména schopnosti porozumět přírodním zákonům a jevům, aplikovat teoretické poznatky při řešení praktických problémů, ovládat základní experimentální metody a postupy ve fyzice a chemii, vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, využívat účelně výpočetní techniku k získávání informací, k vlastní práci i její prezentaci, technicky a tvořivě myslet a prohlubuje také prostorovou představivost. Při výuce je kladen důraz na pochopení vazeb mezi matematikou, přírodními vědami a technologiemi a technikou. Během prvních dvou ročníků si studenti vytváří základ v přírodních vědách, ICT (kancelářský software, databáze, grafické programy, AutoCAD) a rozvíjí prostorovou představivost a schopnost grafické komunikace. Ve třetím ročníku se tyto oblasti dále prohlubují a navíc si studenti volí jeden z bloků technického zaměření – mechanika nebo elektrotechnika. Ve studiu je po celou dobu kladen důraz na vlastní práci studentů – laboratorní cvičení, projekty, řešení problémových úloh, účasti v soutěžích SOČ a AMAVET, na vytváření vazeb mezi předměty a mezi teorií a praxí (řešení úloh vycházejících z praxe, zaměření výuky nejen na teoretické poznatky, ale i na jejich využití v moderních technologiích, exkurze, spolupráce s VŠ a AV). Ve druhém a třetím ročníku vypracovávají studenti ročníkové práce, ve kterých propojují teorii a praktické řešení (výroba modelů, pomůcek, didaktické programy…), a které také musí obhájit. Součástí maturity je celoroční projekt, jehož téma vychází z praxe a který řeší student nebo skupina studentů s využitím znalostí a dovedností z několika předmětů svého studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru Technické lyceum má vypěstované studijní návyky, umí pracovat s různými zdroji informací, včetně odborné literatury, využívat účelně pro svou práci ICT (matematický a grafický software, aplikace pro měření a simulace, software pro prezentaci prací), plánovat si svou práci, řešit problémy na teoretické i praktické úrovni tvůrčím způsobem, pracovat samostatně i v týmu. Absolvent má vybudované kvalitní základy v oblasti přírodních věd a techniky, uvědomuje si jejich provázanost a šíři, chápe směry vývoje techniky a technologií. Je schopen dobře si zvolit svou další studijní a profesní cestu. Absolventi oboru pokračují ve studiu na VŠ, nejčastěji na ČVUT – fakultách stavební, strojní, elektrotechnické, fakultě informačních technologií, fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství, na VŠCHT, na přírodovědecké fakultě a matematicko-fyzikální fakultě UK, ale i na ČZU, VŠE, lékařské fakultě UK a dalších univerzitách.