Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Se žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (SVP), máme na naší škole zkušenosti již řadu let. Studují v běžných třídách, využívají podpůrná opatření různých stupňů, případně individuální vzdělávací plány (IVP). Speciální třídy pro žáky s SVP ve škole nejsou.

V rámci IVP (individuální vzdělávací program) nelze žáky uvolňovat z odborných předmětů a z hodin praktické výuky, jako jsou cvičení, laboratoře nebo práce ve studiu. Podíl těchto hodin je v učebním plánu poměrně vysoký.

Základní charakteristika rizik pro žáky se SVP

Obor Globální síťové technologie

 • Pro přijetí je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti podle zákona, to znamená bez poruch barvocitu a jemné motoriky.

 • Zásadní význam pro zvládnutí studia mají matematické dovednosti. (Většina odborných předmětů, mimo samotný předmět matematiky a fyziky, je na nich založena.)

 • Studijní problémy mohou způsobovat také poruchy vnímání grafických informací. (V odborných předmětech jsou ve velké míře používána schémata, výkresy a grafy.)

 • V odborných předmětech je nutná zručnost, dobrý zrak a trpělivost, protože jde v praktických cvičeních často o zapojování drobných součástek.

Obor Audiovizuální technika

 • Pro přijetí je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti podle zákona, to znamená bez poruch barvocitu a jemné motoriky.

 • Zásadní význam pro zvládnutí studia mají matematické dovednosti. (Většina odborných předmětů, mimo samotný předmět matematiky a fyziky, je na nich založena.)

 • Studijní problémy mohou způsobovat také poruchy vnímání grafických informací. (V odborných předmětech jsou ve velké míře používána schémata, výkresy a grafy.)

 • Zásadní překážkou pro praktické odborné předměty jsou zraková a sluchová postižení a snížená pohyblivost (vzhledem k práci ve zvukovém a televizním studiu i v exteriérech).

 • V odborných elektrotechnických předmětech je nutná zručnost, dobrý zrak a trpělivost, protože jde často o zapojování drobných součástek.

Obor Filmová a televizní tvorba

 • Výuka je časově velmi náročná (cca 38 vyučovacích hodin týdně) a je nutná i domácí příprava.

 • Ve studiu jsou zastoupeny odborné technické i odborné humanitní předměty, stejně jako praktické činnosti.

 • Součástí studia i maturity jsou předměty specifické velkým objemem informací (dějiny umění a filmu), tyto předměty jsou náročné na pamětní učení a studium z textových zdrojů, důležitá je tedy dobrá schopnost práce s texty.

 • Pro praktické předměty jsou vyloučená zraková a sluchová postižení (práce ve zvukových a televizních studiích, střih obrazu a zvuku, počítačová grafika) a problémem jsou i tělesná postižení v oblasti mobility a motoriky (opět náročnost práce ve studiích i exteriéru).

 • Problémy mohou nastat u žáků s poruchami soustředění, protože výuka probíhá často ve vícehodinových blocích.

 • Pro obor (praktickou výuku i uplatnění v praxi) je charakteristická týmová práce, studium tedy není vhodné pro žáky s většími poruchami komunikace.

Obor Technické lyceum

 • Zásadní význam pro zvládnutí studia mají matematické dovednosti. (Většina odborných předmětů, mimo samotný předmět matematiky a fyziky, je na nich založena.)

 • V oboru je velký podíl předmětů grafické komunikace (technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy), které vyžadují prostorovou představivost, schopnost kreslit výkresy (rýsovat) a orientovat se v nich.

Škola není bezbariérová

Škola není bezbariérová a výuka probíhá ve dvou budovách v centru Prahy. Budovy jsou vzdáleny cca 10 minut chůze. Mezi budovami přechází žáci výjimečně i během dne. Stejně tak jídelna je zhruba 10 minut chůze (v jiné škole). Vzhledem k umístění školy v historických budovách není odstranění bariérovosti příliš reálné.

Zájemcům o studium na naší škole, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, doporučujeme před podáním přihlášky konzultaci s PPP a nejlépe také s naší výchovnou poradkyní.

Při dobré spolupráci žáků, rodičů a výchovného poradce lze nastavit podmínky tak, aby i studium žáků s některými SVP bylo úspěšné. Je nutné počítat se zvýšenou časovou náročností na domácí přípravu, mnohdy i (s) pravidelným a soustavným doučováním a nutnou podporou žáků ze strany rodičů.

Při výuce na naší škole jsou obecně využívány principy individuálního přístupu a motivace, je možné si s vyučujícími domluvit konzultační hodiny.

Jako podpůrná opatření může škola poskytovat na doporučení PPP (dle druhu a závažnosti potíží) zvýšenou časovou dotaci na některé úkoly, pravidelné individuální konzultace, učební materiály v elektronické podobě, doplňkové materiály pro procvičování nebo omezení povinnosti vést sešity v některých předmětech.

V rámci IVP lze omezit docházku na výuku teoretických předmětů a klasifikaci je možno rozložit na základě zkoušek v předem daných termínech.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí