Evropské projekty

Evropské projekty

Panská OP JAK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.02.02. XX/00/22_003/0003450

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků

Plakát.pdf

Evropské projekty

St Martin's College, Malta

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
6. – 9. 3. 2023

Děti mohou začít vzdělávání na této škole ve dvou letech a opustit ji v osmnácti. Veškerá výuka probíhá v angličtině.

První den pobytu v St. Martin’s College začal v 9:00. Nejdříve jsme byli seznámeni s historií, fungováním a cíli vzdělávání na této škole. Dále jsme byli seznámeni se systémem maltského školství a organizací školy.

Prezentace.pdf

Evropské projekty

Tradium College, Randers, Dánsko

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
5. – 11. 11. 2022

Integrovaná střední škola Tradium College ve městě Randers v Dánsku je jedna z největších škol v této zemi, kde jeden z oborů, konkrétně jde o Global studies, je zaměřen na výuku ekonomických předmětů, u většiny předmětů tato výuka probíhá v angličtině.

Navštívili jsme výuku několika nejen ekonomických předmětů a zaměřili se na problematiku žáků s OMJ.

Celý týden na škole Tradium College probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Ačkoli se jedná o jednu z největších škol v Dánsku, působí tato škola téměř rodinnou atmosférou.

Prezentace.pdf

Evropské projekty

Kaurialan lukio, Finsko

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
7. 11. 2022 – 11. 11. 2022

Finská škola Kauriala je střední školou v městě Hämeenlinna. Jedná se o školu zaměřenou na matematické a přírodovědné předměty kterou navštěvuje přibližně 600 žákyň a žáků.

Stínování probíhalo celý týden, kdy jsme měli možnost sledovat vyučovací proces učitelů i žáků. Oproti České republice je výuka vedená v 75minutových blocích, bylo možné shlédnout frontální a projektovou výuku, praktická cvičení, mimoškolní aktivity a byly nám představeny žákovské spolky. Ty nám jedno odpoledne připravily aktivitu, kdy jsme poznávali místní město. Závěrem týdne jsme s panem ředitelem Iltanenem vedli diskuzi a komparovali rozdíly ve výuce.

Prezentace.PDF

Evropské projekty

Guldensporencollege, Kortrijk, Belgie

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
17. 10. 2022 – 24. 10. 2022

Guldensporencollege v Kortrijku je velká škola, která má tři zaměření, od obecného (jako je naše gymnázium) přes odborné (IT, ekonomika), až po učňovské. Je to škola, která se stále mění, a to díky slučování s dalšími středními školami.Jednak jsme měli možnost navštívit různé hodiny ve škole, jednak jsme viděli učitele i žáky při práci během projektového vyučování. S učiteli i s vedením školy jsme probírali otázky týkající se chodu školy, zaměřili jsme se na problematiku žáků s OMJ. V tomto je belgická škola oproti nám dost vpředu a její učitelé nám mohli sdělit spoustu informací ze své praxe.

Kortrijk.PDF

Evropské projekty

Alfa - College, Groningen, Nizozemsko

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
31. 10. – 3. 11. 2022Alfa-College Groningen je na naše poměry obrovská učňovská škola s mnoha zaměřeními rozdělenými do jednotlivých kampusů. Během stáže jsme byli poměrně dobře seznámeni se systémem holandského školství, zařazením navštívené školy v něm a s režimem fungování školy obecně i co se týká žáků s OMJ.

Viděli jsme dostatečné množství vyučovacích hodin převážně angličtiny. Byly by rozhodně zajímavé i jiné typy hodin (byť v holandštině), což by výrazněji ukázalo problémy žáků s OMJ.

Zajímavý je systém koučinku, který pomáhá zejména problematickým žákům, čož často bývají ti s OMJ, naopak oddělení agendy spojené s absencí žáků od samotných učitelů dává žákům větší prostor se výuce vyhýbat a učitelům menší prostor žáky více motivovat k docházce.

Groningen.pdf

Evropské projekty

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Od 20. 9. 2017 do 19. 9. 2019 je naše škola realizátorem projektu PKAP OP VVV Panska_1, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008061. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Celková výše podpory činí 1 176 865 Kč.

Anotace projektu: Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Co nebylo v učebnici


Evropské projekty

The Benalmádena International College

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
25. – 28. 4. 2022

V přípravné fázi stáže jsme vyhledali školu a její lokaci na internetu. Jedná se o soukromou anglickou školu „The Benalmádena International College“. Děti mohou začít vzdělávání na této škole ve třech až čtyřech letech a opustit ji v šestnácti. Škola se řídí britskými osnovami a veškerá výuka probíhá v angličtině. Zároveň všichni žáci mají povinně výuku španělštiny a francouzštiny.
Od pondělí do čtvrtka jsme se každý den účastnili vyučování. Zpočátku nás vždy dostal na starost nějaký student a s ním jsme chodili do hodin.

The Benalmádena International College

Výzva 54 SPŠST Panská

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Digitalizujeme školu.PDF

Výzva 54 SPŠST Panská

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.


Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panskáčíslo výzvy 54registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 SPŠST Panská „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, třídní projekt pro 1 třídu aj.


Evropské projekty

DIGI UČITEL REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0 /18_067/0012351 byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.

www.digiucitel.cz

Plakát DIGI učitel

 

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí