Evropské projekty

Evropské projekty

St Martin's College, Malta

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
6. – 9. 3. 2023

Děti mohou začít vzdělávání na této škole ve dvou letech a opustit ji v osmnácti. Veškerá výuka probíhá v angličtině.

První den pobytu v St. Martin’s College začal v 9:00. Nejdříve jsme byli seznámeni s historií, fungováním a cíli vzdělávání na této škole. Dále jsme byli seznámeni se systémem maltského školství a organizací školy.

Prezentace.pdf

Evropské projekty

Tradium College, Randers, Dánsko

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
5. – 11. 11. 2022

Integrovaná střední škola Tradium College ve městě Randers v Dánsku je jedna z největších škol v této zemi, kde jeden z oborů, konkrétně jde o Global studies, je zaměřen na výuku ekonomických předmětů, u většiny předmětů tato výuka probíhá v angličtině.

Navštívili jsme výuku několika nejen ekonomických předmětů a zaměřili se na problematiku žáků s OMJ.

Celý týden na škole Tradium College probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Ačkoli se jedná o jednu z největších škol v Dánsku, působí tato škola téměř rodinnou atmosférou.

Prezentace.pdf

Evropské projekty

Kaurialan lukio, Finsko

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
7. 11. 2022 – 11. 11. 2022

Finská škola Kauriala je střední školou v městě Hämeenlinna. Jedná se o školu zaměřenou na matematické a přírodovědné předměty kterou navštěvuje přibližně 600 žákyň a žáků.

Stínování probíhalo celý týden, kdy jsme měli možnost sledovat vyučovací proces učitelů i žáků. Oproti České republice je výuka vedená v 75minutových blocích, bylo možné shlédnout frontální a projektovou výuku, praktická cvičení, mimoškolní aktivity a byly nám představeny žákovské spolky. Ty nám jedno odpoledne připravily aktivitu, kdy jsme poznávali místní město. Závěrem týdne jsme s panem ředitelem Iltanenem vedli diskuzi a komparovali rozdíly ve výuce.

Prezentace.PDF

Evropské projekty

Guldensporencollege, Kortrijk, Belgie

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
17. 10. 2022 – 24. 10. 2022

Guldensporencollege v Kortrijku je velká škola, která má tři zaměření, od obecného (jako je naše gymnázium) přes odborné (IT, ekonomika), až po učňovské. Je to škola, která se stále mění, a to díky slučování s dalšími středními školami.Jednak jsme měli možnost navštívit různé hodiny ve škole, jednak jsme viděli učitele i žáky při práci během projektového vyučování. S učiteli i s vedením školy jsme probírali otázky týkající se chodu školy, zaměřili jsme se na problematiku žáků s OMJ. V tomto je belgická škola oproti nám dost vpředu a její učitelé nám mohli sdělit spoustu informací ze své praxe.

Kortrijk.PDF

Evropské projekty

Alfa - College, Groningen, Nizozemsko

Výzva 54 SPŠST PanskáCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
31. 10. – 3. 11. 2022Alfa-College Groningen je na naše poměry obrovská učňovská škola s mnoha zaměřeními rozdělenými do jednotlivých kampusů. Během stáže jsme byli poměrně dobře seznámeni se systémem holandského školství, zařazením navštívené školy v něm a s režimem fungování školy obecně i co se týká žáků s OMJ.

Viděli jsme dostatečné množství vyučovacích hodin převážně angličtiny. Byly by rozhodně zajímavé i jiné typy hodin (byť v holandštině), což by výrazněji ukázalo problémy žáků s OMJ.

Zajímavý je systém koučinku, který pomáhá zejména problematickým žákům, čož často bývají ti s OMJ, naopak oddělení agendy spojené s absencí žáků od samotných učitelů dává žákům větší prostor se výuce vyhýbat a učitelům menší prostor žáky více motivovat k docházce.

Groningen.pdf

Evropské projekty

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Od 20. 9. 2017 do 19. 9. 2019 je naše škola realizátorem projektu PKAP OP VVV Panska_1, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008061. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Celková výše podpory činí 1 176 865 Kč.

Anotace projektu: Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Co nebylo v učebnici


Evropské projekty

The Benalmádena International College

Výzva 54 SPŠST Panská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903
25. – 28. 4. 2022

V přípravné fázi stáže jsme vyhledali školu a její lokaci na internetu. Jedná se o soukromou anglickou školu „The Benalmádena International College“. Děti mohou začít vzdělávání na této škole ve třech až čtyřech letech a opustit ji v šestnácti. Škola se řídí britskými osnovami a veškerá výuka probíhá v angličtině. Zároveň všichni žáci mají povinně výuku španělštiny a francouzštiny.
Od pondělí do čtvrtka jsme se každý den účastnili vyučování. Zpočátku nás vždy dostal na starost nějaký student a s ním jsme chodili do hodin.

The Benalmádena International College

Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panskáčíslo výzvy 54registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 SPŠST Panská „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, třídní projekt pro 1 třídu aj.


Evropské projekty

DIGI UČITEL REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0 /18_067/0012351 byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.

www.digiucitel.cz

Plakát DIGI učitel


Výzva 54 SPŠST Panská

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.


Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí