Evropské projekty

Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panská

Název projektu: Výzva 54 SPŠST Panskáčíslo výzvy 54registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 SPŠST Panská „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, třídní projekt pro 1 třídu aj.


Výzva 54 SPŠST Panská

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.


Evropské projekty

DIGI UČITEL REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0 /18_067/0012351 byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.

www.digiucitel.cz

Plakát DIGI učitel


Evropské projekty

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Od 20. 9. 2017 do 19. 9. 2019 je naše škola realizátorem projektu PKAP OP VVV Panska_1, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008061. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Celková výše podpory činí 1 176 865 Kč.

Anotace projektu: Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Co nebylo v učebnici


Evropské projekty

The Benalmádena International College 25. – 28. 4. 2022

Výzva 54 SPŠST Panská

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001903

The Benalmádena International College

V přípravné fázi stáže jsme vyhledali školu a její lokaci na internetu. Jedná se o soukromou anglickou školu
„The Benalmádena International College“. Děti mohou začít vzdělávání na této škole ve třech až čtyřech letech a
opustit ji v šestnácti. Škola se řídí britskými osnovami a veškerá výuka probíhá v angličtině. Zároveň všichni
žáci mají povinně výuku španělštiny a francouzštiny.
Od pondělí do čtvrtka jsme se každý den účastnili vyučování. Zpočátku nás vždy dostal na starost nějaký
student a s ním jsme chodili do hodin.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí