Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje základní informace, jak zpracováváme osobní údaje – o oblastech / účelech zpracování osobních údajů, o zásadách zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tento dokument připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 (dále jen „SPŠST“) je správcem osobních údajů, v níže uvedených případech.

Kontaktní údaje správce:
Panská 853/3, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@panska.cz
tel.: 221 002 111
ID Datové schránky: 6uiykrc

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) vykonává pro SPŠST
Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
e-mail: consultant@moore-czech.cz
mobil: 777 291 068

(1) Účely (oblasti) zpracování osobních údajů

SPŠST zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců, uchazečů o vzdělávání, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, dodavatelů a spolupracujících osob. Osobní údaje SPŠST zpracovává pouze míře nutné pro zajištění své činnosti a to z důvodů:

(a) vedení dokumentace školy (školní matrika, knihy úrazů, třídní knihy, výkazy…) dle zákona 561/2004 Sb., v platném znění.

(b) správní řízení ve věci přijetí ke vzdělávání a přestupu dle zákona 561/2004 Sb., zákona 500/2004 Sb. a vyhlášky 353/2016 Sb.

(c) zajištění specifických forem výuky (sportovní kurzy, praxe, exkurze) – zpracování probíhá na základě souhlasu.

(d) dokumentace činnosti školy a její propagace (výsledky v soutěžích, fotografie a videozáznamy ze školních a mimoškolních akcí nebo výuky, školní práce žáků, diplomy ze soutěží apod.). Tyto osobní údaje jsou využívány na nástěnkách školy, web stránkách školy, na propagačních akcích a v propagačních materiálech. Zpracování probíhá na základě souhlasu.

(e) vedení personální a mzdové agendy – v rozsahu a na základě zákoníku práce, zákona 582/1991 Sb. a další pracovněprávní legislativy.

(f) zajištění dodavatelských vztahů: Zpracování probíhá na základě zákonů 586/1992 Sb., 563/1991 Sb., 235/2004 SB. a z důvodů zajištění plnění smlouvy.

(g) zajištění ochrany majetku – prostřednictvím kamerového systému ve vstupních prostorách a v prostorách šaten. Kamerový systém nepracuje v režimu záznamu.  Zpracování se provádí na základě oprávněného zájmu SPŠST.

(2) Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí vnitřní směrnicí. Vedení školy vytváří podmínky pro bezpečnost zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou (ta je zpravidla dána zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě).

 

(3) Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje předává SPŠST v případech daných zákonem dalším orgánům státní správy (MŠMT, CVVZ, daňové správě, ČŠI, Správě sociálního zabezpečení, na základě žádosti Policii ČR, OSPODu…).

Dále předáváme osobní údaje organizacím zajišťujícím soutěže, exkurze, praxe, sportovní kurzy, kterých se naši žáci zúčastňují, související připojištění. Osobní údaje jsou předávány vždy v minimálním množství – jen ty, nezbytně nutné pro konkrétní účel. V těchto případech o předání os. údajů informujeme žáky a zákonné zástupce a předávání probíhá na základě souhlasu.

SPŠST nepředává žádné osobní údaje třetím osobám z důvodů komerčního nebo marketingového využití třetí osobou. Osobní údaje nepředáváme mimo země Evropské unie.

 

(4) Práva subjektů osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům má subjekt osobních údajů následující práva:

(a) Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

(b) Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SPŠST zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

(c) Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

(d) Právo na opravu (právo požadovat, aby SPŠST bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

(e) Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby SPŠST omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany SPŠST byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

(f) Právo na výmaz (právo požadovat, aby SPŠST Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

(g) Právo na námitku (právo požadovat, aby SPŠST přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

(h) Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí