Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

 

1. Název Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Používané zkratky: SPŠST, SPŠ ST, Panská
2. Důvod a způsob založení
 • Příspěvková organizace Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3, byla zřízena k 1. lednu 1991. Rada hlavního města Prahy usnesením č. 550 ze dne 3. 4. 2001 vydala škole zřizovací listinu. Rada zastupitelstva hl. m. Prahy vydala opravy ve zřizovací listině formou nového znění pod názvem Úplné znění zřizovací listiny s vymezením svěřeného majetku a práv školy. Škola má identifikační číslo organizace 61388866.
 • Poslední změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená dne 1. 9. 2014 včetně dodatků.
 • Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
4. Kontaktní spojení  –
4.1 Kontaktní poštovní adresa Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Sekretariát školy
Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1
4.3 Úřední hodiny Po – Čt 9:30 – 12:00; 14:00 – 15:00
Pá 9:30 – 12:00
4.4 Telefonní čísla

www.panska.cz/kontakty

Ředitel školy:

Zástupce ředitele:

Pověřenec ochrany osobních údajů:

4.5 Adresa internetové stránky www.panska.cz
4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB disk, CD nebo DVD.

4.7 Adresa elektronické podatelny sekretariat@panska.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 6uiykrc
5. Případné platby lze poukázat 2600117527/2010 (Fio banka)
6. IČ 61388866
7. Plátce DPH Škola není plátcem DPH.
8. Dokumenty  –
8.1.1. Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je možné nahlédnout
 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www.panska.cz/dokumenty.
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www.panska.cz/dokumenty.
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy.
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy.
8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte)

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy.
8.2. Rozpočet Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy www.praha.eu.
9. Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na Poskytování informací podle zákona 106-1999 Sb. v platném znění.
10. Příjem podání a podnětů Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11. Předpisy  –
11.1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2. Vydané právní předpisy

 

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Nahlížení do předpisů a dokumentů: bezplatně

2. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích: A4 jednostranný – 3 Kč, oboustranný – 4 Kč

3. Tisk na tiskárnách PC: A4 černobílý – 5 Kč, A4 barevný – 8 Kč

4. Kopírování na nosiče: CD/DVD – 50 Kč

5. Jiné kopírování a filmování: Video – dle skutečných nákladů

6. Opis vysvědčení: 100 Kč/kus

7. Potvrzení o studiu: 70 Kč

8. Za odeslání informace: Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

9. Další věcné náklady: Dle formy poskytované informace

10. Osobní náklady ve výši 300 Kč za každou celou hodinu, kdy byla informace vyhledávána a zpracovávána (50 % předpokládané ceny se hradí jako záloha předem). Správní poplatky uhradí žadatel: hotově při převzetí informace v sekretariátu školy, při písemném styku před zasláním informace na účet 2600117527/2010, do zprávy pro příjemce uveďte „Informace“ a své jméno a příjmení.

11. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

13. Licenční smlouvy  –
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím www.panska.cz/dokumenty

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí